ARIMATSU-NARUMI SHIBORI KAIKAN
Sightseeing Guid MAP